SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ARCHITEKTA

1. Prace przedprojektowe
2. Studium programowo-przestrzenne
3. Projekt koncepcyjny
4. Projekt budowlany
5. Pomoc w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę
6. Opracowania kosztorysowe
7. Projekt wykonawczy
8. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
9. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu przetargu
10. Nadzór autorski
11. Uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania
12. Prace szczególne

1. PRACE PRZEDPROJEKTOWE

 • Doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego.
 • Ocena lokalizacji planowanej inwestycji.
 • Uzyskanie od władz gminy informacji na temat warunków zabudowy określonych prawem miejscowym, ewentualnych fakultatywnych oczekiwań społeczności lokalnej, o potencjalnych konfliktach i problemach mogących wpłynąć na realizacje zamierzenia inwestycyjnego.
 • Uzyskanie dokumentów określających ustalenia prawa miejscowego dla terenu lokalizacji inwestycji.
 • Opracowanie założeń programowych.
 • Ocena dostępności infrastruktury.
 • Studia i analizy branżowe.
 • Analizy dotyczące skutków oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowanie harmonogramu prac projektowych i realizacji inwestycji.
 • Ogólna ocena przewidywanych kosztów inwestycji.
 • Inwentaryzacje obiektów.
 • Inwentaryzacje zieleni.
 • Ekspertyzy.
 • Uzyskanie mapy podziału własnościowego.
 • Uzyskanie aktualnej kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno–wysokościowej) dla celów projektowych zgodnej z obowiązującymi przepisami
 • Uzyskanie innych dokumentów formalnych w imieniu Zamawiającego.

2. STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE

 • Ustalenie podstawowych danych programowych lub technologicznych.
 • Wstępna analiza możliwości zagospodarowania terenu.
 • Wstępna analiza możliwości funkcjonalno–przestrzennych obiektów.
 • Wstępne bilanse zapotrzebowania na media i czynniki energetyczne dla potwierdzenia możliwości i warunków ich uzyskania.
 • Wstępne dane o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
 • Wstępna analiza możliwości konstrukcyjno–materiałowych i instalacyjnych.
 • Wybór standardu wykończenia i wyposażenia (standard: niski; średni; wysoki), ewentualnie inne wymagania.

3. PROJEKT KONCEPCYJNY

 • Projekt zawierający koncepcję zagospodarowania terenu oraz projekty koncepcyjne poszczególnych obiektów, oparte na ramowym programie zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniające skutki oddziaływania inwestycji na środowisko i projektowane przeciwdziałania z podaniem przewidywanych: odpadów, gazów, spalin, innych substancji szkodliwych lub uciążliwych, promieniowania, drgań i wibracji, innych szkodliwych oddziaływań na środowisko oraz zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostawy wody, czynników energetycznych, transportu towarów i osób, parkowania, zatrudnienia i inne wraz z niezbędną koordynacją prac we wszystkich zakresach o ile takie występują
 • Wstępny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji ( etapowanie ).
 • Określenie wskaźnikowego kosztu realizacji inwestycji.
 • Wstępny projekt technologiczny.
 • Wstępny raport ochrony środowiska.
 • Inne projekty specjalistyczne.

4. PROJEKT BUDOWLANY

 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektów charakterystykę energetyczną i ekologiczną, a także proponowane niezbędne rozwiązania instalacyjne i techniczne, a także rozwiązania materiałowe i zasady nawiązania do otoczenia wraz z niezbędną koordynacją prac we wszystkich zakresach o ile takie występują
 • Stosownie do potrzeb uzyskanie oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków i odpadów oraz warunkach technicznych podłączenia do odpowiednich sieci.
 • Zebranie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz wymaganych prawem sprawdzeń projektu budowlanego.
 • Projekt technologiczny.
 • Projekt instalacji technologicznych.
 • Projekty sieci poza granicami działki
 • Sieci specjalistyczne (np. kanalizacja ścieków technologicznych, sieci mediów technologicznych, itp.).
 • Projekt instalacji specjalistycznych.(np. chłodu, gazów technicznych, sprężonego powietrza, sieci i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych itp.)
 • Projekt konstrukcji specjalnych (np. obronnych, antyterrorystycznych, ze szkła, z tworzyw sztucznych, powłokowych, pneumatycznych itp.).
 • Projekt fundamentów maszyn i urządzeń technologicznych.
 • Raport ochrony środowiska.
 • Projekt ochrony fizycznej, technicznej i dozoru.
 • Projekt BMS (system zarządzania budynkiem).
 • Projekt ochrony akustycznej i przeciwwibracyjnej.
 • Projekt ochrony przed promieniowaniem jonizującym.
 • Projekt ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
 • Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych i instalacji gaśniczych (np. CO2, tryskacze, zraszacze, instalacje pianowe itp.).
 • Projekt zabezpieczeń przeciw wybuchowych.
 • Projekt zabezpieczeń mikologicznych.
 • Projekt zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • Projekt transportu szynowego.
 • Projekt transportu pneumatycznego.
 • Projekt automatyki i sterowania urządzeniami technicznymi.
 • Projekt sieci komputerowych.
 • Projekty mechaniczne.
 • Audyt energetyczny.
 • Projekty architektury wnętrz.
 • Inne projekty specjalistyczne.

5. POMOC W UZYSKANIU DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę, skompletowanie niezbędnych dokumentów, wystąpienie w imieniu Zamawiającego do urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji.

6. OPRACOWANIA KOSZTORYSOWE

 • Wykonanie przedmiarów, ślepego kosztorysu oraz kosztorysu inwestorskiego

7. PROJEKT WYKONAWCZY

 • Projekty związane z zagospodarowaniem działki lub terenu oraz projekty związane z projektowaną i ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego na terenie planowanej inwestycji wraz z przyłączami na terenie działki, jak również: projekty dotyczące wykonania robót ziemnych i zazielenienia terenu, projekty dróg, parkingów i innych elementów komunikacji, projekty architektoniczno-budowlane obiektów przewidzianych do zrealizowania w projekcie zagospodarowania terenu. Projekty architektury poszczególnych obiektów: rzuty, przekroje, elewacje, wykazy stolarki, ślusarki, wykończenia, podstawowe wyposażenie pomieszczeń itp. projekty detali budowlanych, projekty konstrukcji podstawowej poszczególnych obiektów w zakresie fundamentów obiektów, elementów nośnych, przekryć, schodów itp. projekty instalacji występujących w obiektach wraz z niezbędną koordynacją prac we wszystkich zakresach o ile takie występują
 • Projekt instalacji technologicznych.
 • Projekty sieci poza granicami
 • Sieci specjalistyczne (np. kanalizacja ścieków technologicznych, sieci mediów technologicznych, itp.)
 • Projekt instalacji specjalistycznych.(np. chłodu, gazów technicznych, sprężonego powietrza, itp.)
 • Projekt konstrukcji specjalnych (np. obronnych, antyterrorystycznych, ze szkła, z tworzyw sztucznych, powłokowych, pneumatycznych itp.).
 • Projekt fundamentów maszyn i urządzeń technologicznych.
 • Raport ochrony środowiska.
 • Projekt ochrony fizycznej, technicznej i dozoru.
 • Projekt BMS.
 • Projekt ochrony akustycznej i przeciw wibracyjnej.
 • Projekt ochrony przed promieniowaniem jonizującym.
 • Projekt ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
 • Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych i instalacji gaśniczych (np. CO2, tryskacze, zraszacze, instalacje pianowe itp.).
 • Projekt zabezpieczeń przeciw wybuchowych.
 • Projekt zabezpieczeń mikologicznych.
 • Projekt zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • Projekt transportu szynowego
 • Projekt transportu pneumatycznego.
 • Projekt automatyki i sterowania urządzeniami technicznymi.
 • Projekt sieci komputerowych.
 • Inne projekty specjalistyczne
 • Projekt małej architektury
 • Projekt wnętrz.
 • Projekt informacji wizualnej.
 • Projekt zieleni zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Rysunki warsztatowe.
 • Instrukcja obsługi obiektu.

8. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 • Specyfikacja techniczna w zakresie niezbędnym dla określenia przedmiotu zamówienia przy organizacji przetargu mającego na celu wyłonienie Wykonawcy Inwestycji oraz określenia szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót w celu zapewnienia przewidzianego projektem standardu

9. POMOC W ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU PRZETARGU

 • Udział w naradach związanych z organizacją przetargu, pomoc w opracowaniu regulaminu i warunków przetargu oraz udział w jego rozstrzygnięciu i pomoc przy wyborze oferenta

10. NADZÓR AUTORSKI

 • Rutynowe pobyty na budowie; udział w naradach technicznych organizowanych przez Architekta, Zamawiającego lub Wykonawcę.
 • Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót, udzielanie stosownych porad Wykonawcy i bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.
 • Stały nadzór na budowie przedstawiciela ARCHITEKTA

11. UCZESTNICTWO W PRACACH ZWIĄZANYCH Z PRZEKAZANIEM OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA

 • Sprawdzenie i ocena kompletności wymaganych prawem odbiorów końcowych, pomoc w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie, wystąpienie w imieniu Zamawiającego do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie

12. PRACE SZCZEGÓLNE

 • Wizualizacje i prezentacje multimedialne
 • Makiety i modele
 • Tłumaczenia na języki obce dokumentacji projektowych

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przełożenie planów Inwestora na język architektury, przy zachowaniu rozsądku budżetowego, jest umiejętnością popartą szeroką wiedzą i doświadczeniem, wspomaganą wysoką jakością i stabilnością współpracy, gwarantowaną odpowiednim doborem zespołu projektowego oraz narzędzi do realizacji zakresu i rodzaju projektu. Znajomość praw i realiów sektora budowlanego, pozwala na rozszerzenie oferty o nadzory i zastępstwo inwestorskie, czyli aktywne reprezentowanie Inwestora z szeroką kontrolą finansową w kontekście przyjętego harmonogramu stanu zaawansowania inwestycji.

Prace projektowe, coraz częściej na życzenie Inwestora, poprzedzamy wielopoziomowymi analizami przedsięwzięcia w kontekstach lokalnych i ponadlokalnych, ze stałym doradztwem inwestycyjnym od zakupu nieruchomości, przez wszystkie etapy projektowo-budowlane do zakończenia budowy. Specyfika części inwestycji, szczególnie w profilach czułych na zmiany rynkowe, wydłuża naszą aktywność też o okres eksploatacji budynku, szczególnie w zakresie zmian aranżacji, wtórnej komercjalizacji, przebudów i zmian sposobów użytkowania.

RODZAJE I ZAWARTOŚĆ PROJEKTÓW

Projekty wielobranżowe budynków mieszkalnych, przemysłowych, usługowych, handlowych, biurowych, spełniające ustawowe wymagania dotyczące ich formy i zakresu, zawierają opracowania:

 • architektoniczne,
 • konstrukcyjno-budowlane,
 • sanitarne,
 • elektryczne,
  z opcją rozbudowy dokumentacji o branże:
 • drogowe,
 • instalacyjne w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjne w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • telekomunikacyjne,
 • architektury krajobrazu i zieleni,
 • konserwatorskie,
 • geotechniczne,
 • archeologiczne,
 • akustyczne,
 • symulacji pożaru,
 • środowiskowe,
 • geodezyjne,
  a także ich pełne uzgodnienia w zakresie:
 • ppoż,
 • bhp,
 • sanepid.